Ochrana osobních údajů

srp, 23 2023

Úvodní ustanovení

Bariatrická Míšková Chirurgie klade velký důraz na ochranu soukromí našich uživatelů a závazek chránit osobní údaje sbírané při používání webových stránek bmichirurgie.cz. V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a dalšími příslušnými právními předpisy je tato stránka vytvořena tak, aby informovala o zásadách zpracování osobních údajů, o právech subjektů údajů a o způsobech ochrany soukromí. V následujících odstavcích podrobně vysvětlíme, jak a proč shromažďujeme vaše osobní údaje, jak je používáme, komu je můžeme poskytnout a jaké máte možnosti ohledně správy vašich osobních údajů.

Zásady zpracování osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou sbírány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR. Zpracovávání osobních údajů se řídí následujícími zásadami: zákonnost, spravedlnost a transparentnost; omezení účelu; minimalizace údajů; přesnost; omezení uchování; celistvost a důvěrnost; odpovědnost. Tyto zásady jsou pro nás závazné a za jejich dodržování neseme plnou odpovědnost. Zpracování osobních údajů může zahrnovat například identifikaci pacientů pro účely poskytování zdravotních služeb, zasílání informací o akcích a novinkách nebo správu uživatelských účtů na našich webových stránkách.

Práva subjektu údajů

Dle GDPR máte jako subjekt údajů několik základních práv, včetně práva na přístup k vašim údajům, právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů, právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Veškeré tyto požadavky můžete směřovat na kontaktní údaje uvedené na této stránce a my se zavazujeme reagovat na vaše žádosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich obdržení.

Používání a sdílení osobních údajů

Používáme osobní údaje pouze pro účely, pro které byly shromážděny, a jen za podmínek, které byly ujednány. Osobní údaje mohou být sdíleny s třetími stranami pouze pokud je to nezbytné pro plnění účelu jejich zpracování, při dodržení všech právních a bezpečnostních předpisů. S třetími stranami uzavíráme příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů, které zajišťují stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou poskytujeme my. Případný přenos údajů mimo Evropskou unii se řídí příslušnými pravidly a je proveden pouze v souladu s GDPR.

Bezpečnostní opatření

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou a přijímáme všechny potřebné technické a organizační opatření k zajištění jejich bezpečnosti. To zahrnuje použití moderních bezpečnostních technologií, pravidelné provádění bezpečnostních auditů a školení našich zaměstnanců. Je naší odpovědností zajistit, aby vaše údaje byly chráněny proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, poškození nebo jakékoliv jiné nezákonné manipulaci. Jakékoli podezření na porušení bezpečnosti řešíme neprodleně a v případě potřeby o tom informujeme příslušné orgány a subjekty údajů.

Kontaktní údaje

Pro veškeré žádosti, otázky nebo obavy týkající se zpracování vašich osobních údajů a uplatňování vašich práv se můžete obrátit na majitelku webu, paní Marie Špačkovou, na adrese Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 301 00 Plzeň, Česká republika, nebo prostřednictvím e-mailu na [email protected]. Jako správce vašich osobních údajů jsme zde, abychom zaručili jejich bezpečné zpracování a respektovali vaše práva.